trần minh vương

Minh Vương viết tâm thư xúc động gửi Xuân Trường【trần minh vương】: Xuân Trường tâng bóng tron